Έλλειψη δοντιών

 

- Έλλειψη ενός δοντιού

Στις περιπτώσεις που λείπει ένα μόνο δόντι, τα γειτονικά δόντια δεν τροχίζονται, δεν τα πειράζουμε καθόλου.

Δημιουργείται με τοπική αναισθησία και με το κατάλληλο χειρουργικό πρωτόκολλο μικρό φρεάτιο στο οστούν, εκεί που προηγούμενα ήταν το φυσικό δόντι και εκεί τοποθετείται το εμφύτευμα.

Μετά από μία περίοδο αναμονής 3-4 μήνών, το εμφύτευμα έχει οστεοενσωματωθεί και είναι σε θέση να δεχθεί το ειδικό εξάρτημα και τη στεφάνη που θα αντικαταστήσει το χαμένο δόντι.

 

- Έλλειψη περισσότερων δοντιών

Στις περιπτώσεις αυτές, πάλι τοποθετούνται με παρόμοια διαδικασία τα εμφυτεύματα στο οστούν. Μετά τοποθετούνται τα εξαρτήματα με τις στεφάνες.

Οι στεφάνες μπορεί να είναι είτε μεμονωμένες, ώστε κάθε εμφύτευμα να στηρίζει μία χωριστή στεφάνη, είτε γέφυρες, οπότε τα εμφυτεύματα αποτελούν κάποια στηρίγματα ώστε να αντικατασταθούν περισσότερα δόντια.

 

- Έλλειψη όλων των δοντιών

Στις περιπτώσεις που λείπουν όλα τα δόντια, πάλι τοποθετούνται εμφυτεύματα, περισσότερα αυτή τη φορά, πάνω στα οποία στηρίζονται ακίνητες προσθετικές εργασίες.

Αξίζει να σημειώσουμε πως σε καμία περίπτωση ο αριθμός εμφυτευμάτων δε χρειάζεται να είναι ο ίδιος με τα δόντια που θα αντικατασταθούν.

Σήμερα γνωρίζουμε πως 4 – 6 εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο και 6 – 8 στην άνω γνάθο επαρκούν για να στηρίξουν αξιόπιστα ακίνητες αποκαταστάσεις χωρίς προβλήματα.